Ngano Man Nga Gitugutan Sa Dios Ang Mga Problema?

Ang nag-unang pangutana nga kasagaran mo-abot sa mga ginatambagan sa dihang moabot kanila ang dagkong problema, kaguli-an sa kinabuhi o bisan kadtong mga duol sa ilang kinabuhi, “Ngano”?  Kana ang kasagaran nga pangutana. Usa kini nga nag-unang mga lantugian sa Daan ug Bag-ong Tugon.

Aron sa dugang pagbasa ug pagtuon niini, e download ang dokumento nga naa sa ubos.

Ngano Man Nga Gitugutan Sa Dios Ang Mga [...]
Adobe Acrobat document [262.4 KB]

Unsa Ang Upat Ka Kinaiyahan Sa Biblikanhong Magtatambag?

Daghan ang atong ginapangita nga mga kinaiyahan aron kita gamiton sa Dios alang sa dagkong mga butang ug buluhaton. Ang uban nagatuo nga sulbaron una nato ang tanan natong mga problema una kita makatabang sa uban. Dili kana tinuod, tungod kay samtang buhi pa dili gayud mahurot ang tanan natong mga problema.

     Gani ang Bibliya sa Daan ug Bag-ong Tugon naga nagapamatuod nga daghan ang mga tao nga gipang-gamit sa Ginoo sa dagkong mga butang ug buluhaton samtang sila naga-atubang sa nagka lain-laing mga sitwasyon o kahimtang. Niini nga pagtulon-an, atong say-sayon ang upat ka mga kinaiyahan aron kita mahimong epektibong galamiton sa Dios sa pagtabang sa uban.

Unsa Ang Upat Ka Kinaiyahan Sa Biblikanh[...]
Adobe Acrobat document [315.9 KB]

Unsa Ang Lima Ka Sukaranan Nga Aspekto Sa Bibliyanhong Pagpanambag?

Ang pagpanambag hisusama sa usa ka pagpanaw kauban sa imong ginatambagan sa pagpasabot kaniya kung unsa ang iyang problema, mag-ugmad ug kaangayang plano nga pagabuhaton aron masulbad ang iyang kaugalinongong problema. Ang pagpanambag basi sa Bibliya nagalangkub ug lima ka mga aspekto.

Unsa Ang Lima Ka Sukaranan Nga Aspekto S[...]
Adobe Acrobat document [93.0 KB]

Upat ka Mga Yawi kon Unsaon Pagsulbad Sa Panagbangi

 

Ang prinsipyo sa "mga sirkulo sa responsibilidad" usa ka gamhanan nga Bibliyanhong hinagiban nga mamuhat sa panagbingkil diha sa mga relasyon tungod kini usa sa mga paagi sa Diyos.

Upat ka Mga Yawi kon Unsaon Pagsulbad Sa[...]
Adobe Acrobat document [423.7 KB]

Pagasaylo-Unang Bahin - Positibong Benepisyo Sa Kasuko

Ang Diyos nagbug-na ug pagbati lakip niini ang kasuko. Dunay daghang negatibong aspekto sa kasuko, apan adunay usa niini ka positibong aspekto. Ang kasuko nagapadayag sa usa ka pagkinahanglan o kaha kasakit nga gusto sa Diyos ayohon alang sa imong benepisyo ug sa iyang kahimayaan.

Forgive Part I Cebuano 112315.pdf
Adobe Acrobat document [530.5 KB]

Pagpasaylo II Unsa Bibliyanhong Pagpasaylo

Usa ka rason kon nganong lisod mopasaylo tungod sa lawo'm nga tinguha sa pag panimalos sa nangaging kasakitan. Ang pagbati nga gikinalanglan ug panimalos mahimong masubay nga mohatud sa pultahan ngadto sa pagpasaylo. Sa imong huna-huna unsa man ang relasyon tali sa pagpanimalos ug pagpasaylo? Mahimo ba nimo ang usa nga wala ang usa? Kon mahimo nimo unsaon man? Sa imong huna-huna ngano kaha nga ang konsepto sa pagpanimalos lawo'm kaayo nga napahimutang sa panghuna-huna sa tawo?

Pagpasaylo II Unsa Bibliyanhong Pagpasaylo
Cebuano Forgive II 9-21-19.pdf
Adobe Acrobat document [312.7 KB]

Living Foundation Ministries

816-229-5000

 

Fax 816-229-5056    (please call number above to arrange fax)
611 NW R.D. Mize Rd
Blue Springs, MO 64014

 

 

We are located 3 blocks south (second traffic signal) of I-70 & Missouri 7 Highway (exit 20) in Blue Springs, MO in the eastern Kansas City Metroplex.  See map below. Click on the map to enlarge.

Hours

Mon-Thu :

10:00 am - 04:00 pm

Wed :

04:00 pm - 07:00 pm

Counseling services are available by appointment only, Monday through Thursday from 10:00 a.m. to 4:00 p.m., Wednesday evening until 7:00 p.m. and Fridays by special arrangement.

Print | Sitemap
© Living Foundation Ministries, Inc.